Malagasy (Mg)French (Fr)

VINA

Miray feo ireo manam-pahaizana manindry mafy ny maha-zava-dehibe ny antsoina hoe : « Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication NTIC » na ny teknolojian’ny vaovao sy ny fifandraisana mba ho fampandrosoana ny firenena iray amin’izao arivo taona vaovao sy ao anatin’ny fanatontoloana izao.

fandraisana_vohikala580

Noho izany I Madagasikara dia tsy maintsy manaraka izany fironana izany na dia fantatra aza fa mety hanova na hanolo ny endriky ny fiaraha-monina ny fivelaran’izany NTIC izany eto amin’ny firenena. Raha izany noheverina dia mifandona ny fomba fijery : ao ireo manahy be ihany, ao kosa ireo matoky ny fampiasana ny NTIC. Fa na dia izany aza, ny feon’ny fieritreretana sy ny fahendrena maha-izy ny firenena dia mitoetra hatrany ho arofanina amin’izany.

 

Mba hanatanterahana izany, i Madagasikara dia mila miezaka amin’ny fanapariahana sy ny fampiasana ary ny fitrandrahana ny NTIC araka izay azo hatao ho an’ny tombotsoam-pirenena.

Miara-miasa amin’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny Tetik’asa Vohikala izay iray amin’ny vahaolana ampiharin’ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Teknolojia Vaovao dia mamaly tsara ny filàn’ny mponina amin’ny fampiasana sy fanapariahana ny NTIC.

Ireo ivotoerana vohikala dia cyberespace na toerana aorina eny amin’ny Faritr’i Madagasikara (Région) ka ampiasina hampifandraisana ny olona amin’ny fitambarana na antotankevitra (information) sy ny fifandraisana ( relation) izay mety ho hita ao amin’ny Internet izay tsy inona fa tamba-jotra iraisam-pirenen’ireo solosaina (ordinateurs) nampifandraisina.

Mba hitovy tantana ny fahazoan’ny mponina “informations sy relations” dia natao ho azo hajoro eny amin’ny faritra andrenivohitra sy ambanivohitra ny ivotoerana Vohikala.

 

FOTOKEVITRA HO FANATANTERAHANA NY VINA

 1. Aparitaka sy omena vahana ny fampiasana ny « Nouvelles Technologies » ho fampandrosoana sy ho fampitomboana ny fahaiza-manao
 2. Hamoraina ny ahazoan’ny mponina ny « information » ilainy sy mora ampiasainy amin’ny alalan’ireo ivotoerana Vohikala sy ny tranokala www.vohikala.net
 3. Hofanina hikirakira ny NTIC ireo maniry an’izany mba hampanjary ny fifanankalozana sy ny fivezivezen’ny “ information” eo no ho eo manerana ny faritra roa ambiroampolo eto Madagasikara sy izao tontolo izao
 

PAIKADY

collaborationtripartiteA-     TOKO TELO MAHAMASA-NAHANDRO

Ny Ministeran’ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra ary ny Teknolojia vaovao
 1. Manome fitaovana informatika
 2. MAnofana ny mpiasa misahana ny fitantanana ny ivotoerana Vohikala
 3. Manamora ny fahafahana miditra amin’ny Internet
 4. Mamorona sy manavao ny tranokala www.vohikala.net
 5. Manome izay fitaovana ilaina hampandrosoana ny ivotoerana ary mamorona ny fitaovana fanaovana tomban’ezaka.
 6. Mihevitra ny foto-drafit’asa teknika sy ny tamba-jotra ilaina
 7. Mametraka ireo fitaovana informatika sy ny momba ny haino aman-jery
 8. Mamorona sy manome ny boky ho fianarana informatique ho an’ny mpianatra ao amin’ny ivotoerana Vohikala.

 

Ny mpiara-miasa teknika

 1. Manome ny fidirana hampiasa Internet
 2. Miantokany fanohanana sy ny fanaraha-maso ara-teknikan’fahafahana miditra Internet.

 

Mpiara miombon’antoka any an-toerana

 1. Manome ny toerana hasiana ilay ivotoerana
 2. Mandary an-tanana ny fiarovana ny ivotoerana,miantoka ny jiro sy rano ho an’ny ivotoerana
 3. Mampijoro ny komity mpanamora ny fampandehanana tsara ny ivotoerana

 

B-      DINGAM-PAMETRAHANA NY IVOTOERANA VOHIKALA

 1. Fandrafetana ny fangatahana hametraka ivotoerana Vohikala ataon’ny Vondrom-bahoaka fototra.
 2. Fananganana drafitra hampidiram-bola hitantanana ilay ivotoerana Vohikala kasaina hajoro.
 3. Fanaovan-tsonia ny fifanarahana eo amin’ireo mpiara-miombon’antoka
 4. Fametrahana eny antoeran ireo fitaovana ilaina
 5. Fanofanana ireo mpiasa ao amin’ny ivotoerana Vohikala
 6. Fotoam-panentanana sy famporisihana ny mponina
 7. Fanokafana amim-pomba ofisisly ny ivotoerana Vohikala
 8. Fanaraha-maso sy tomban’ezaka

C-      IREO TOLOTRA METY HO HITA ENY AMIN’NY IVOTOERANA VOHIKALA

 1. Fahazahoana mifandray amin’ny Internet
 2. Tolotra mikasika ny haino amanjery toy ny : saisie, numerisation, photocopie, impression, gravure CD
 3. Fanofanana amin’ny fampiasana ny TIC
 4. Fotoana natokana ho fanentanana sy adihevitra mikasika ny lohahevitra heverina fa mitondra fampandrosoana amin’ny lafin-javatra maro.
 5. Fivarotana ireo fitaovana mety lany izay fampiasa amin’ny informatika toy ny: ranomainty, taratasy fotsy, kapila mangirana

D-     NY TRANOKALA www.vohikala.net

Ahafahan’ireo mpitsidika azy mahita ireo antotan-kevitra mikendry indrindra ny fampandrosoana maharitra ho an’I Madagasikara.Azon’ny Vahoaka izay manokatra io tranokala io hatao ny mandray ireo fahalalana fototra sy misintona ireo an-totankevitra mba ahazoany mampiasa sy mitrandraka ary manararaotra ny toe-java-baovao hitany ao.

Ny tranokala www.vohikala.net dia manan-karem-baovao izay voaova ara-potoana miaraka amin’ny tompon’andraikitra manokana.


Ivotoerana Vohikala
Ambohidratrimo
Ambohimiadana
Ambondromamy
Ampanihy
Andranofasika
Ankadinandriana
Ankadikely Ilafy
Ankazondandy
Ankazoabo
Ankazobe
Ankazomiriotra
Antsirabe
Benenitra
Ihosy
Kandreho
Maevatanana
Marovoay

firy isika no eto izao
We have 2 guests online
Mpitsidika Vohikala
Content View Hits : 172372